Privacybeleid

Uw privacy is sinds zijn oprichting een fundamentele waarde voor bpost. Dit komt onder meer tot uiting in de naleving van het geheim van briefwisseling (briefgeheim) door bpost overeenkomstig de Belgische grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit betekent dat de medewerkers van bpost uw briefwisseling niet mogen inkijken.

In een wereld die steeds digitaler wordt, moet bpost echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document tracht bpost zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen, zodat bpost uw vertrouwen kan blijven verdienen.

 

Persoonsgegevens

 

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

 

Postactiviteiten van bpost

Uw persoonsgegevens kunnen door bpost worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van zijn post‑, kranten‑ en pakjesbezorgdiensten. Die informatie wordt doorgaans aan bpost bezorgd door de afzenders van post of pakjes en omvat meestal uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, de beschrijving van de verzonden goederen en naam en adres van de afzender.

Voor buitenlandse bestemmingen worden bepaalde gegevens die met de zending verband houden misschien ook bezorgd aan de autoriteiten van het/de land(en) van doorvoer of bestemming voor douane‑inklaring en belastingheffingen of voor veiligheidscontroles. De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en van de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending. Die gegevens worden door bpost nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Andere diensten van bpost

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt in het kader van financiële diensten of andere types door bpost verleende diensten (bv. DoMyMove doorsturen van post bij verhuizing, bpaid‑prepaidkaartdiensten enz.). In zulke gevallen omvatten de algemene voorwaarden van de dienst waarvan u gebruikmaakt een specifieke informatieverklaring. In het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die u ons bezorgt om de door u bestelde diensten te verlenen, voor administratieve doeleinden of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Gebruik van uw persoonsgegevens indien u belt naar onze klantendienst

 1. De gegevens met betrekking tot uw oproep bewaren
  Indien u met een gsm belt, zal bpost uw nummer gebruiken; enerzijds, als u dat wenst, om u een internet-link te sturen via sms zodat u een antwoord op uw vraag kan vinden zonder nog langer te wachten; anderzijds, als u geen bevredigend antwoord vond via dit kanaal, zodat de medewerker u zo goed mogelijk kan helpen als u deze oproep wenst verder te zetten of wanneer u later terugbelt. Indien u ervoor kiest om deze oproep verder te zetten, worden uw gegevens (telefoonnummer, streepjescode en andere meegedeelde informatie teneinde uw oproep te verwerken) in ons computersysteem bewaard zodat we een spoor hebben van uw oproep. Deze persoonsgegevens zullen gedurende 1 jaar worden bewaard, waarna ze worden vernietigd.
   
 2. De gegevens met betrekking tot de verwerking van uw dossier bewaren
  De gegevens met betrekking tot uw oproep (naam, voornaam, telefoonnummer, dossiernummer, bankrekeningnummer indien nodig, e-mailadres indien meegedeeld en andere meegedeelde informatie teneinde uw oproep te verwerken) worden opgenomen in ons computersysteem zodat we een spoor hebben van uw dossier, uw vraag kunnen behandelen, u kunnen terugbellen indien nodig en de link kunnen leggen met uw aanvraag indien u later terugbelt. Deze persoonsgegevens zullen gedurende drie jaar worden bewaard, waarna ze worden vernietigd.

  In het bijzondere geval van de oproepen naar de bankservice (Postinfo, optie 1 van 02/278.50.44) verplicht de MiFID II‑wetgeving (Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU) bpost ertoe de dossiers die verband houden met in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties en het verstrekken van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van klantenorders, gedurende een periode van 10 jaar te bewaren.
   
 3. De inhoud van telefonische oproepen bewaren
  bpost maakt audio‑opnames van telefoongesprekken tussen bellers en callcentermedewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd: het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft.

  Het betreft oproepen naar de nummers 02 278 50 44 (particuliere klanten), 02 201 11 11 (businessklanten), 02 274 09 34 (bestellingen RIZIV) en 02 278 55 60 (verkeersboetes) en de oproepen die van die nummers uitgaan wanneer medewerkers de bellers terugbellen in het kader van de opvolging van een dossier.

  Het opnemen van de gesprekken heeft tot doel de dienstverlening van bpost aan de klanten te verbeteren, enerzijds via coaching van de operatoren en anderzijds op basis van analyses van de oproepen die betrekking hebben op dezelfde dienst of op een bepaalde problematiek waar klanten mee zitten.

  50 % van de oproepen (en de bovengenoemde gegevens die ermee verband houden) wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarna de opnames en gegevens worden vernietigd.

  In het bijzondere geval van de oproepen naar de bankservice (Postinfo, optie 1 van 02/278.50.44) verplicht de MiFID II‑wetgeving (Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU) bpost ertoe de telefoongesprekken en elektronische communicatie die verband houden met in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties en het verstrekken van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van klantenorders, gedurende een periode van 10 jaar te bewaren.

 

Websites van bpost

Uw persoonsgegevens kunnen door bpost worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiesbeleid

Gegevensverwerking door bpost voor directmarketingdoeleinden

Als u klant bent van bpost, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u tegen zulk verder gebruik bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u geen klant bent van bpost, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken (zie verder).

Verwerking van gegevens van kinderen

De producten en diensten van bpost zijn niet op kinderen gericht en bpost doet niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van zijn diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het inlichtingenformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren.

Camera bewaking

bpost heeft bewakingscamera's geïnstalleerd in besloten plaatsen voor het publiek toegankelijk om de veiligheid haar personeel en eigendommen te waarborgen en aan de andere kant, de omstandigheden van een ongeval, diefstal of ander incident op te helderen.

Op grote sites bpost (sorteercentra, Headquarters (Muntcentrum), EMC/Brucargo, Jemelle, zegeldrukkerij in Mechelen, Cargoville), worden beelden gevisualiseerd in real-time door de operatoren van een gecertificeerde externe Videoroom die, indien nodig, een interventie afroept in geval van overtreding, schade, verstoring van de of openbare orde.

In de andere sites van bpost, worden de beelden geraadpleegd door dienst Security bpost of de gecertificeerde externe meldkamer in geval van incident of alarmen.

Beelden worden gedurende 30 dagen bewaard.

Levering bij een buur

Wanneer een postbode het initiatief neemt om een pakje te leveren bij een buur die ermee akkoord gaat om het pakje in ontvangst te nemen, dan wordt het adres van die buur bijgehouden om het pakje te kunnen traceren. Die gegevens zullen beschikbaar zijn in de online-opvolgingstool waartoe de bestemmeling van het pakje toegang heeft. Ze worden enkel voor operationele doeleinden bewaard en worden na 13 maanden gewist.

Verwerking van persoonsgegevens door bpost voor tevredenheidsenquêtes

Op basis van het rechtmatig belang om de kwaliteit van de diensten die bpost levert te meten en te verbeteren, kan bpost tevredenheidsenquêtes houden met als doel haar klanten te bevragen over hun mening over de door bpost geleverde diensten. Deze enquêtes worden uitgevoerd door externe bedrijven die door bpost gecontracteerd zijn en die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes.   

Telefonische tevredenheidsenquêtes kunnen worden opgenomen, als u hiervoor in het begin van het telefoongesprek uw toestemming heeft gegeven. 

Indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door bpost voor het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, kunt u het derde bedrijf hiervan op de hoogte brengen op het moment dat een enquête wordt uitgevoerd of kunt u bpost hiervan rechtstreeks op de hoogte brengen. 

De gegevens die tijdens deze enquêtes worden verzameld, zullen gedurende 3 jaar bewaard worden.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

 

bpost gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de bpost‑groep, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. aflevering van post of een pakje in het buitenland, ophaling of levering van post of pakjes door logistieke partners, levering van pakjes in een postpunt enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u bpost uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICT‑dienstverleners die soms gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd.

 

Bewaring van gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

 

Gegevensbeveiliging

 

bpost neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. bpost verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

 

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

 

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via het webformulier contact met ons opnemen of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres: bpost, Data Protection Office, Munt Centrum (14B), 1000 Brussel. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Contact

 

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het Data Protection Office van bpost: bpost, Data Protection Office, Munt Centrum (14B), 1000 Brussel.

 

Laatst bijgewerkt: september 2018.